සිහිනවලදීත් , ආදරයේදීත්, සිදුවිය නොහැක්කක් නොමැත . .

Tuesday, July 6, 2010

Human mind

හිරැ පායන්නා සෙ' , බැස යන්නා සෙ' නිතර ආලො'කමත් වන්නෙ'ත්, අදුරු වන්නෙ'ත් මනා පාලනයකින් තොරවු තාවකාලික හිතක් පමනි....
It's only a temporary mind that momentarily notes changes and lightness and darkness as the sun rises and sets,,,,

No comments:

Post a Comment