සිහිනවලදීත් , ආදරයේදීත්, සිදුවිය නොහැක්කක් නොමැත . .

Wednesday, July 7, 2010

ආදරනිය අප්පච්චිට....

හිරු කිරන ඔබයි මගෙ' ලොවට එලිය දෙන
පහන්ටැබ ඔබයි පියතුමනි මට හැමකල
සෙවනැල්ල මෙන් නිතින දිරියකල මා දිවිය
කෙසෙ' මම ගලපම්ද ඔබෙ ගුන පදවලට....


you 've always been
so loving & caring
The knowledge you've imparted
cannot be found in any book
and
apecially,,,,,,,,
Dear father...
This is not enough to say thank you..
for the things you've done for me...
I LOVE MY FATHER MORE THAN EVERYTHING..........

1 comment:

  1. සෙවනැල්ල මෙන් නිතින දිරියකල මා දිවිය
    කෙසෙ' මම ගලපම්ද ඔබෙ ගුන පදවලට....

    ReplyDelete