සිහිනවලදීත් , ආදරයේදීත්, සිදුවිය නොහැක්කක් නොමැත . .

Friday, July 8, 2011

waiting.............

i will came back...........
wait for me!!!!

2 comments:

  1. ඔයා ආපහු එනව කියල ගියා ගියාමයි.. දැං අවුරුදු 2කටත් ළඟයි

    ReplyDelete