සිහිනවලදීත් , ආදරයේදීත්, සිදුවිය නොහැක්කක් නොමැත . .

Wednesday, September 22, 2010

මම අහිතක් හිතන්නෙ නැ..

එක වතවක් කියන්න රත්තර0
මට ආදරෙයි කියලා
ඔයා දන්නවද?
ම0 ඔයත් එක්ක හිනාවෙලා කතා කලාට
මෙ පු0චි හිතෙ',
ඔයා ගැන කොච්චර ආදරයක් ගැ0ගිලා තියෙනවද කියලා
ඔයා ම0 දිහා බලන එක බැල්මකට,
මාව කොච්චර පිච්චෙනවද කියලා
ඔයා දන්නෙ නැ
තවත් මාව පුච්චන්න එපා
ඒත්, මට බලෙන් ඔයාගෙ ආදරෙ
ගන්න ඔන නැ..
සමහරවිට ඔයා
මට ආදරය කරන්නෙ' නැතුව ඇති..
ම0 අහිතක් හිතන්නෙ නැ
ඒ ම0 ඔයාට ගොඩක' ආදරය කරන නිසා
මහමෙරක් තරම් ආදරය කරන නිසා...

Friday, September 17, 2010

ජිවිතය ඔබයි මට


තනි රැක්ක
රො'ස මල් කල්පනා...
විහිදෙන්න පොපියද්දි
එක හිතක් වෙලා...
නෙත් එක්ක
හුවමාරු කල පෙම් කතා...
හිත් එක්ක හැප්පෙද්දි
එක හිතක් වෙලා...
ගී පිරිතක් බැදි ජිවිතෙ',
නිල් සද මඩලෙ' පලසෙ' රැදි,
ඔබෙ ආදරෙ පින්තාරුවෙ...
ඔබ නිදනා තුරු පපු තුරුලෙ',
සුවද දැනෙ' සුසුමට
හදෙ' කදුලින් කදුලට
ජිවිතෙ' හුස්ම වැටෙ පරමාදරෙ...

Saturday, September 4, 2010

@ ජිව නාලය ඔබයි @

එදා මෙදා තුර
මගෙ' තනි නොතනියට
සැමදා මා සමග සිටින
යම් දවසක
මෙ විශ්වයෙන්,
මා සමගම
සමුගන්නට,
භවයෙන් භවයට
පෙරුම් පුරා
මා සමග එන
ඔබට,
ම0 ආදරෙයි...
ඔබ මගෙ'
ජිව නාලයයි...