සිහිනවලදීත් , ආදරයේදීත්, සිදුවිය නොහැක්කක් නොමැත . .

Thursday, December 30, 2010

මගෙම වන්නට


තරුකැට නිදා වැටෙන
නිස0සල මැදියම් රැයෙ',
බොහො' ඇතක සිටින මුත් ඔබ
ඇසට නොපෙනෙන මායිමෙ...
සිතින් නිරතුරු රැදී ඉන්නම්,
සුරගනක් වී ඔබ හදගැබෙ...
ඔබව දකින්නට පතමි පැතුමක්,
පිබිද එන සැම දිනෙ'...
සදාකල්හිම පතන්නම් මම,
සෙනෙහසින් ඔබ මගෙම වන්නට...

Tuesday, December 28, 2010

♥♥ ලියු කවි පද ♥♥


ලියු කවි පද දහක් අතරේ

ලියාගන්නට බැරිව ලතැවුනා

එකම එක දිග පුංචි කවියක්

තවම ලියනවා මං //


‍නුඹෙ සුවර්‍ද පපුව ගැඹුරේ

කියාගන්නට බැරිව සිරවුණු

එකම එක දිග පුංචි පැතුමක්

තවම පතනවා මං //


උණුසුමක් රැදි පලල් උරයක

වෙලී සැතපී නිදන යුගයක

නුඹේ සුසුමක් සමර්‍ග මියැදී

යන්න තිබුණා නම්

මගෙ දෙනෙත් පෙති තෙමා රිදවන

කදුළු නෑ එහෙනම්


සදවතක රැදි සදළුතලයක

තරු කැටක් වී වැටුණු දවසක

ලතෙක් සෙනෙහස නුඹේ සිත ලර්‍ග

රැදි නොතිබුණි නම්

මගෙ දරදර්‍ඩු පිරිමි හිත යට

කර්‍දුළු නෑ එහෙනම්

Tuesday, December 14, 2010

අපි ඔහුට ආදරය කළෙමු

" ඔහුගෙ'
මිනිස් ගති නිසාත්
උදාර අදහස් හා
අපෙ' අනාගතය ගැන
ඔහු දුටු සිහින නිසාත්,
අපි හැම දෙනෙක්ම
ඔහුට ආදරය කළෙමු.
අපි ළමයින්ව සිටියද
ඒ සත්‍යය
අවබො'ධ කර ගත්තෙමු."

---ගුරු ගීතය---