සිහිනවලදීත් , ආදරයේදීත්, සිදුවිය නොහැක්කක් නොමැත . .

Thursday, December 30, 2010

මගෙම වන්නට


තරුකැට නිදා වැටෙන
නිස0සල මැදියම් රැයෙ',
බොහො' ඇතක සිටින මුත් ඔබ
ඇසට නොපෙනෙන මායිමෙ...
සිතින් නිරතුරු රැදී ඉන්නම්,
සුරගනක් වී ඔබ හදගැබෙ...
ඔබව දකින්නට පතමි පැතුමක්,
පිබිද එන සැම දිනෙ'...
සදාකල්හිම පතන්නම් මම,
සෙනෙහසින් ඔබ මගෙම වන්නට...

No comments:

Post a Comment