සිහිනවලදීත් , ආදරයේදීත්, සිදුවිය නොහැක්කක් නොමැත . .

Monday, July 19, 2010

සපුරා තහනම්


සපුරා තහනම් ආදරෙ මට නම්...
නෙතුපියාගන්න සදහට ටිකදිනයි තියෙන්නෙ'...
නොදැන එ නුඔ විමසුවත්
ආදරෙදැයි ඔබට මo...
අතරමoවි ගොලුවුනෙ' ආදරෙ නිසා මo....

මගෙ අවසන් හුස්ම තුරුල් කර මියෙනා තුරා ඉන්නවා නම්...
ඔබ නිදනා යහන් සමිපයෙ' සුසුමක් වි පාවෙන්නම්...
භවයෙන් භවෙ හිමි මග බලා ඔබ එයි කියා...
එතුවක් තුරා පෙරුමන් පුරා එන්නම් සොයා...

සපුරා තහනම් ආදරෙ මට නම්......

හිතල මගෙ දෙතොල් අගට වැටෙනා උනුකදුලැලි පෙ'ලි....
දුකයි හිතට ඇස් වහගන්නට නුඔලග සිටින වෙලෙ'දි...
භවයෙන් භවෙ හිමි මග බලා ඔබ එයි කියා...
එතුවක් තුරා පෙරුමන් පුරා එන්නම් සොයා...

සපුරා තහනම් ආදරෙ මටනම්......No comments:

Post a Comment