සිහිනවලදීත් , ආදරයේදීත්, සිදුවිය නොහැක්කක් නොමැත . .

Friday, July 16, 2010

ආත්මය කරගනිමි...


පිටව ගිය සුසුමක් සෙ'...
ඔහෙ' පාවුනු මගෙ' දිවියට ...
රිදි අරුනැල්ලක්ව පායා...
අරුත්බරව දො'ත පා...
හදවතින්ම තුරුලු කොට...
විදුරමිනක් සෙ' දිලෙන...
ප්‍රභාමත් නුබෙ මුව මඩල...
මට ශපත කල නුබව...
රකිමි, මැනිකක් ලෙසින,...
සදා නොවෙන්වන ලෙසට...
නොයමි, හැර කිසිදින...
හිදිමි , නුබ සමගින් ම.

No comments:

Post a Comment