සිහිනවලදීත් , ආදරයේදීත්, සිදුවිය නොහැක්කක් නොමැත . .

Friday, July 16, 2010

~~~සිහින අතරෙ සොයමි ඔබ රැව~~~

මෙ මොහොත' මුලු ලො'කයම නිදි , මම ඉන්නෙ නුබ ගැන සිත සිත... ඇත දිලෙන තරැවක කොතනක හො' මට නුබව පෙ'නවා... මමත් එතැන ඉන්නවා කියලා හිතෙනවා ...මම අවදිව ඉන්න මෙ රැ නුබ පවා දැන් නිදි ඇති රත්තරo ...මම නුබට ආදරය කරන බව නුබ දන්නවා වුනත්, නැතත් මම නුබ ගැන සිහින දකිනවා... මම ආදරය කලෙ' ඔයාගෙ' ඔය ඇස් වලට... ඔයාගෙ සුවදට... එ සුවදට මම තාමත් ආදරෙයි පැටියො'...මම ඇත ඉදන් ඔයා දිහා බලන් ඉන්නවා... ඔයා මම දිහා බලන්නෙවත් නැ මගෙ පැටියො'... ඇයි එ තරමටම මාව අසරන කරන්නෙ'... ඔයාට මෙච්චර ආදරය කරන කෙල්ලව අසරන කරන්නෙ'... මම දන්නෙ නැ එ ඇයි කියලා... කවදාහරි මo ගැන ආදරයක් දැනුනු දවසට මගෙ'ලගට එන්න ... මම බලන් ඉන්නවා, මගෙ' වස්තුවෙ.... ඔයාට තෙරැවන් සරනයි!

1 comment: