සිහිනවලදීත් , ආදරයේදීත්, සිදුවිය නොහැක්කක් නොමැත . .

Tuesday, July 6, 2010

සිතන්නට ඉගෙන ගන්න,,,

පුරුද්ද වු කලි, මිනිස් සිරුර පාලනය කරන බලවෙග වලින් අතිශෙ'ශ්ට එකකි. නැතහොත් ශෙ'ශ්ටතම බල වෙග වලින් එකකි. උදෙ' නින්දෙන් අවදිවිමෙ පටන්,නැවත නින්දට යනතුරු අප අතින් කෙරෙන වැඩවලින් 10 න් 9 ක් ම ඉබෙ කෙරෙන දෙ'වල් ය.
අප බොහො දෙදෙනකුගෙ' ක්‍රියාවලින් ඉතා ස්වල්පයක් පමනකි,පුරුදු බවට පත් වනුයෙ'.එ හෙයින් දිනපත අප කාලයෙන් වැඩි කොටසක්, කිසිත් වැදගම්මකට නැති දෙ' පිලිබද නිගමනයන්ට බැසිමෙන් හා පසුතැවිලි විමෙන් හා ගත කරන්නට සිදුවෙ,,,
වැදගත් දෙ' පිලිබදව හිතමතා බලන්ට වෙන් කලයුතු මානසික ශක්තිය, දිනපතා කලයුතු සුලු සුලු වැඩ ගැන සිතිමෙන් ගෙව දැමිම මෙහි ප්‍රතිපලයයි.අවිනිශ්ශිත සිතක් ඇති මනුශ්ශයයා වුකලි, හුදෙක් උසස් දෙ' සදහා සිය මනස,නිදහසෙ' යොදවන්නට සැහෙන තරම් පුරුදු තමා තුල රුවාගන්නට වෙහෙස නොදැරුවෙකි.
ස්වකිය ස්නායු මන්ඩලය, හිත මිතුරකු ලෙස තබා ගන්නවා වෙනුවට, හතුරකුමෙන් සිටින්නට ඉඩහරින නිස මෙබදු මනුශයයා මිහිපිට සිටින ඉතාම දුක්කිතයා හා ශො'කාතුරයා වන්නෙ'ය. මානසික ශක්තිය අතින් කල්පනා කරනවිට පුරුද්ද අතිශය වැදගත්ය...(උපුටා ගත්තෙ'="මිනිස් සිත" නම් ග්‍රන්තයෙනි.. "The Human Machine" )

No comments:

Post a Comment