සිහිනවලදීත් , ආදරයේදීත්, සිදුවිය නොහැක්කක් නොමැත . .

Tuesday, July 27, 2010

අහිමි හදවත


විසල් ලොව තුල
නොනිමි සෙනෙහස
ආදරබර සිතුවිලි
පැටලෙනා සද,....
ම0 මුලාවු
මුව පැටවකු සෙ'....
තෙරක් නොපෙනෙනා
ආදරය නැමති දිය සොයනා...
නෙතුපියන් හැර,
කඩතුරා බිද,
ආදරය විනිවිද
ලොව දකින්නට...
හුදකලා වු
හදට අමතන
සෙනෙහෙබර වු,...
මුදුවදන් තෙපලන්න
ඔබෙ දෙනෙතින් ලොව දකින්නට...
ඔබෙ ප්‍රෙ'මය
ම හදට තුරුල් කරගන්නට
බලා ඉන්නෙමි
දිවි ඇතිතුරා...

No comments:

Post a Comment