සිහිනවලදීත් , ආදරයේදීත්, සිදුවිය නොහැක්කක් නොමැත . .

Monday, July 26, 2010

මම හරිම අසරනයි රත්තර0

මම දන්නවා පැටියො'
මම ඔයාට ආදරය කලාට
ඔයාගෙ' හිතෙ' මම නැ කියලා .
එත්
මම මොනා කරන්නද?
මිරිගුවක් පස්සෙන් යනවා වගෙ'
ඔයාටම ආදරය කරනවා...
මටත් පිස්සු,
ඔයාගෙ' අව0ක සිතුවිලි වලට
මම ආදරය කරනවා ,
මට තාම හිතගන්න බැ
රත්තරන්,
මම ඇයි ඔයාට ආදරය කරන්නෙ' කියලා..

1 comment:

  1. ආදරේට ආදරේ කරන්න................

    ReplyDelete