සිහිනවලදීත් , ආදරයේදීත්, සිදුවිය නොහැක්කක් නොමැත . .

Tuesday, July 13, 2010

අරුනලු....මෙ බොල් පොලො'තලයෙ'
හෙට උදාවන වසන්තයෙ'...
අරුනලුද සමග යන්නට හැකිය
ඉමක් කොනක් නොපෙනෙන තෙරක් නොදකින
ගව් ගනන් දුර දිවි මගෙ'
අව0කව හා සතුටින් දිනන්නට හැක
මෙ රුදුරු ලොව......

No comments:

Post a Comment