සිහිනවලදීත් , ආදරයේදීත්, සිදුවිය නොහැක්කක් නොමැත . .

Sunday, October 3, 2010

අමතක නොවන ඔබට ආදරයෙන්,,


කොච්චර අමතක කරන්න හැදුවත්
ඔයා මට ඔයාව
අමතක කරන්න
දෙන්නෙ' නැත්තෙ' ඇයි කියලා
මම දන්නෙ නැ...
ඒත් ,
මටත් ඔයා දිහා..
ඔය ඇස් දෙක දිහා..
නොබල ඉන්නත් බැහැ...
අනෙ' ම0දා.....
ඔයා මට ආදරය කරනවද?
මම ඔයාට ආදරය කරනවද?
මට මෙ කිසිදෙයක්
තෙ'රෙන්නෙ නැ.....

2 comments:

  1. තේරුම් ගන්න හදන්නත් එපා

    ReplyDelete
  2. තෙරුම් ගන්න ඔන නෑ රත්ගමයා
    දෑන් වෑඩක් නෑ

    ReplyDelete