සිහිනවලදීත් , ආදරයේදීත්, සිදුවිය නොහැක්කක් නොමැත . .

Thursday, October 21, 2010

~ ~ සිත ගිය දුර ~ ~

සිත ගිය දුර
නුබ නැ ලග...
ඉති0 මම අද
තනියම සිත ලග...

නුබ යන මග
මම නොයමි කිසිදින...
ඔබ හමුවට
මම නොඑමි කිසිදින...
ඔබෙ මතකය මම
අමතක කරමි හැමවිට...

No comments:

Post a Comment