සිහිනවලදීත් , ආදරයේදීත්, සිදුවිය නොහැක්කක් නොමැත . .

Saturday, October 9, 2010

සුසුමක් වි දයාබර........


පු0චි වැහි දිය බිදක් වි මම,
නුබේ දෙකොපුල් මත වැටෙන්නම්...
සදෙ' සිසිල ගෙන නුබේ ලො'කයට මම,
සද කුලියම වි හිදින්නම්...
පු0චි සුසුමක් වි දයාබර,
නුබේ සුසුමට එකතු වෙන්නම්...
නුබේ සිත් උයනේ,
පිපුනු පු0චි,
රො'ස කැකුළිය
මමම වෙන්නම්....

No comments:

Post a Comment