සිහිනවලදීත් , ආදරයේදීත්, සිදුවිය නොහැක්කක් නොමැත . .

Wednesday, November 24, 2010

♥ ආලය ♥

ගිම්හාන නියගය
ඒ ග්‍රිස්මයට
වියලී ගිය...
ළපල් ළය
වසන්තයෙ'
සිහිල් පවනෙ'
යළි යළිත්
සොයන්නට විය...

4 comments: