සිහිනවලදීත් , ආදරයේදීත්, සිදුවිය නොහැක්කක් නොමැත . .

Sunday, November 7, 2010

දයාබර ඔබට,ඔබ ගෑන ආදරයක් දෑනුනේ
කිමදෑයි
මා නොදනිමි
කෙලෙසක ඔබ
මා හද තුල
ලෑගුම් ගත්තාදෑයි
නොදනිමි
නමුත්
මා හද තුල
ඔබ වෙනුවෙන්ම
ආදරයක් ඉපද ඈති බව
පමනක් දනිමි....

1 comment:

  1. රත්තරන් මෙ පද වෑල ඔයා වෙනුවෙන්මයි !!!!

    ReplyDelete